सांसद राजेन्द्र लिङ्देनद्वारा राजीनामा घोषणा

माण्डवी न्युज
माण्डवी न्युज १९ भाद्र २०७९, आईतवार
0 Min Read
Aa
sf7df8f}F, ! c;f/ M k|ltlglw;ef a}7sdf ;f+;b lnªb]g ;ª3Lo ;+;b ejg gofFafg]Zj/df a'waf/ a;]sf] k|ltlglw;efsf] a}7sdf wf/0ff /fVb} /fli6«o k|hftGq kf6L{ g]kfnsf cWoIf /fh]Gb| lnªb]g . tl:a/ M rG›snf If]qL÷/f;;

काठमाडौं– राप्रपा अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देनले सांसदबाट राजीनामा दिएका छन्।प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै लिङ्देनले राजीनामा दिएका हुन्।

चुनावको मिति तोकिएसँगै संसद्को आयु सकिनुपर्नेमा सरकार फेरि कानुन बनाएरै संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउन लागेको भन्दै लिङ्देनले राजीनामा दिएका हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array